• Users Online: 187
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

CHAPTER 2: REHABILITATION

2.1 Rehabilitation: Rehabilitation as a health strategy

Gutenbrunner Christoph, Nugraha Boya

Year : 2019| Volume: 2| Issue : 5 | Page no: 15-18

   This article has been cited by
 
1 Expert consensus on protocol of rehabilitation for COVID-19 patients using framework and approaches of WHO International Family Classifications
Bin Zeng,Di Chen,Zhuoying Qiu,Minsheng Zhang,Guoxiang Wang,Jianye Wang,Pulin Yu,Xianguang Wu,Bingchen An,Dingqun Bai,Zhuoming Chen,Jingyuan Deng,Qi Guo,Chengqi He,Xiquan Hu,Chongxia Huang,Qiuchen Huang,Xuming Huang,Zhen Huang,Xinping Li,Zhongming Liang,Gang Liu,Peng Liu,Chao Ma,Hongzhuo Ma,Zhongxiang Mi,Cuihuan Pan,Xiue Shi,Hongwei Sun,Jianing Xi,Xiaofei Xiao,Tao Xu,Wuhua Xu,Jian Yang,Shaohua Yang,Wanzhang Yang,Xiangming Ye,Xiaoping Yun,Aiming Zhang,Chong Zhang,Pande Zhang,Qiaojun Zhang,Mingming Zhao,Jiejiao Zhao
AGING MEDICINE. 2020; 3(2): 82
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Financing of physical rehabilitation services in Iran: a stakeholder and social network analysis
Saeed Shahabi,Ahmad Ahmadi Teymourlouy,Hosein Shabaninejad,Mohammad Kamali,Kamran Bagheri Lankarani
BMC Health Services Research. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article